بکارگیری روش AHP فازی گروهی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

توجه ویژه به صنعت حمل و نقل ریلی در سالهای اخیر منجر به تدوین اهدافی در سیاستهای ریلی، همچون افزایش میانگین احداث خطوط جدید به رقم 1000 کیلومتر در سال، در برنامه پنجم توسعه کشور شده است.از سوی دیگر، افزایش طول خطوط راه آهن کشور مستلزم افزایش تعداد ناوگان ریلی به سطحی متناسب با توسعه خطوط خواهد بود. این در حالی است که تأمین ناوگان در حال حاضر از سوی کشورهای صاحب این فنآوری صورت می گیرد و به این منظور برای انتخاب تأمین کننده ناوگان ریلی، دستیابی به روشهای جامع و مبتنی بر ضوابط در کشور احساس می شود. هدف از این مقاله استفاده از روش AHP فازی در انتخاب بهترین تأمین کننده ناوگان ریلی است. در این راستا معیارها و گزینه های موجود در انتخاب تأمین کننده ناوگان توسط کارشناسان، گزینش شده و پس از انجام مقایسه های زوجی بین معیارها و گزینه ها، بر اساس نظرات ارایه شده، نتایج حاصل از مقایسه ها به ساختار فازی تبدیل شده است. همچنین در کنار گزینشهای صورت گرفته، هر کارشناس برای تصمیم خود یک سطح اطمینان نیز در نظر می گیرد. سپس طی چهار مرحله، اولویت بندی گزینه ها انجام می شود. در گام نخست، اوزان معیارها و گزینه ها نسبت به معیارها تعیین می شود. سپس وزنهای تصمیم گیرندگان مشخص شده و در ادامه با تلفیق گامهای اول و دوم، اوزان نهایی حاصل می شود.
در گام پایانی رتبه بندی گزینه ها مشخص می شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که با توجه به گزینه ها و شرایط موجود، تأمین ناوگان ریلی از کشور آلمان در اولویت است و نیاز به بازنگری در روند کنونی انتخاب تأمین کنندگان ناوگان ریلی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Group Fuzzy AHP for Selecting Best Fleet Supplier

چکیده [English]

In recent years, rail transportation industry has been receiving considerable and ever-growing attention both in theory and practice. Such attentions in our country has led to setting several particular targets in the Fifth Development Plan (e.g. constructing over 1000 kilometers of new lines per year). On the other hand, increasing the length of railways logically demands for further fleets. Presently, such fleets are supplied through other developed countries. This requires a comprehensive and regulated (effective or trustworthy) method to properly select the supplier(s). This paper is aimed at developing an approach based on Fuzzy AHP for selecting the best fleet supplier(s). In this regard, relevant criteria and options have been extracted the experts in the field. Then, the pair comparisons between criteria and between options (based on each criterion) have been performed by using experts’ comments .These comparisons are transferred into fuzzy structure and a confidence level is also considered on the decision made by each expert. Finally, following a four-step procedure, the priority of options were concluded. In the first step, the weights of criteria and options are extracted. Subsequently, the weights of decision makers are computed and then, the final weights are achieved by combining first and second steps. Finally, the priority of options is driven. The result indicates that Germany has the highest priority among other countries and there is an obvious need for modifying the current selection policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group Multi-Criteria Decision Making
  • Fuzzy Hierarchy Analytic Process
  • suppliers selection
  • Railway Fleet