تأثیر استفاده از قیرهای اصلاح شده با مواد نانورس در عملکرد خستگی مخلوطهای آسفالتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

نگهداری از شبکه راهها به دلیل هزینه های زیاد احداث جاده ها، همواره یکی از مهم ترین مسائل مهندسین راه بوده است. استفاده از مواد نانو در صنعت و مفید بودن آنها نویسندگان را براین داشته که در راستای افزایش عمر روسازیهای آسفالتی، مفید بودن این مواد را مورد بررسی قرار دهند. با توجه به استفاده نانورس در پلیمرها و بهبود خواصی از پلیمرها مانند افزایش سختی و مقاومت کششی، پایداری حرارتی، افزایش درجه اشتعال و محافظت در برابر رطوبت و بخار آب، و همچنین در نظر گرفتن قیر به عنوان یک ماده ترموپلاستیک، در این تحقیق، قیر با افزودن % 2 نانورس اصلاح شد و در جهت افزایش عمر خستگی روسازیهای آسفالتی مورد آزمایش قرار گرفت. آزمایش خستگی کشش غیر مستقیم بر روی نمونه های استوانه ای ساخته شده از قیرهای استاندارد و اصلاح شده در سطوح تنش 400 - 300 - 200 و 500 کیلوپاسکال، نشان می دهد که افزودن % 2 نانورس به قیر باعث افزایش عمر خستگی بیش از دو برابر باتوجه به سطح تنش آسفالت می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Nano Clay on Long Term Performance of Asphalt Pavement

چکیده [English]

Due to high expenditures, maintenance of road networks has always been one of the main concerns of pavement engineers. Effective use of Nano materials in industry, was a good reason for authors to study the capability of these kinds of materials in order to increase the service life of asphalt pavements. Considering the fact that applying Nano clay in polymers, modifies polymers characteristics e.g. stiffness, tensile strength, thermal stability, increasing flash point and resistance against moisture and vapor, also as bitumen is a thermoplastic material, the bitumen was modified by adding 20% nano clay and tested for increasing the fatigue life of asphalt pavements. The effect of nano clay additive on performance of flexible pavements is investigated through the repeated constant stress, in indirect tensile test for the core samples prepared by conventional mix and asphalt mixed with 2% of nano clay in four stress levels from 200 – 500 KPa (Steps of 100). The primary results indicated that nano core samples have almost double or even more fatigue lives in most of stress levels with less variability than conventional ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nano Clay
  • Polymers
  • Bitumen
  • asphalt pavements