تلفات ترافیکی ایران در چارچوب یک بررسی اقتصادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی برخی عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر تصادفات جاد های در قالب فرضیه زیست محیطی کوزنتس) EKC ( است. بر اساس فرضیه مذکور می توان چنین استنباط کرد که میزان تلفات جاده ای در مراحل اولیه رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند و در نهایت به سبب پیشرفتهای تکنیکی، افزایش میزان سرمایه گذاری در بخشهای مرتبط، و بهبود مراقبتهای پزشکی، این نرخ در مراحل بعدی رشد اقتصادی کاهش م ییابد. بنابراین، این مطالعه به تجزیه و تحلیل ارتباط مذکور در قالب روش اقتصاد سنجی، حداقل مربعات معمولی OLS( ( برای دوره زمانی )- 1388 1350 ( پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش گویای این مطلب است که می توان مدعی شد، رشد اقتصادی و تلفات ترافیکی با هم در ارتباط بوده و این رابطه به گونه ای است که همراه با رشد اقتصادی تلفات ترافیکی افزایش یافته و پس از رسیدن به یک نقطه عطف، شاهد کاهش میزان تلفات ترافیکی خواهیم بود. به عبارت دیگر این همان رابط ه U وارون کوزنتس است که در ارتباط با تلفات ترافیکی و تولید ناخالص داخلی سرانه برای ایران نمود پیداکرده است. از دیگر نتایج به دست آمده در این تحقیق ارتباط منفی متغیر سرمایه گذاری در زیرساختهای بخش حمل ونقل، بهبود مراقبتهای پزشکی و شاخص فرهنگی با تلفات ترافیکی و نیز ارتباط مستقیم تعداد وسایل نقلیه سرانه با میزان تلفات جاده ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Traffic Fatalities in Iran within an Economic Framework Analysis

چکیده [English]

In this study the economic factors affecting road accidents are investigated through the environmental Kuznets hypothesis (EKC) framework. Based on the hypothesis, the road mortality rate increases in the early stages of economic growth and ultimately because of technical progress, increase in the related investments, and improve in medical care, the road mortality rate decreases as the economic growth increases. Therefore, in this study the relationship between road mortality and economic growth is analyzed in econometric methods framework, OLS, for the time period 1971-2009. Results obtained from this study show that there is a relationship between economic growth and traffic fatalities, so that traffic fatalities have increased along with economic growth till reaching to a critical point, and after that will reduce. In other words, the same relation to the Kuznets inverted U- is shaped for traffic fatalities and per capita GDP relation for Iran. The other results obtained in this study indicate that there is a negative relationship between traffic fatalities with investment in transport infrastructure, improvement of health care and cultural indicators, and also a positive relationship with the number of vehicles per capita rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Road accidents
  • GDP
  • environmental Kuznets hypothesis (EKC)