بررسی میدانی تغییرات سختی جانبی خط آهن در قوس به روش خطی و غیر خطی با استفاده از تراورسهای معمولی و اصطکاکی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

یکی از مهم ترین پارامترهایی که می بایست در طول مدت بهره برداری از خط آهن مد نظر قرار گیرد، پایداری جانبی آن است. در طول عمر خط آهن، نیروهای جانبی مختلفی بر آن اعمال می شوند. این نیروها عمود بر محور اصلی خط بوده و ناشی از مولفه جانبی نیروی اصطکاک بین چرخ و ریل، نیروی جانبی وارده از لبه چرخ به ریل و کمانش ریل ناشی از تغییرات نیروی محوری ریل از جمله تغییر دمای ریل است. هنگام اعمال نیروی جانبی، عوامل مختلفی از جمله ریل، تراورس، بالاست و ادوات اتصال تا حد ممکن از تغییر شکل جانبی خط جلوگیری می کنند. یکی از راههای جلوگیری از تغییر شکل ناخواسته جانبی خط و همچنین کاهش هزینه های هنگفت تعمیر و نگهداری، افزایش سختی جانبی خط است. در این مطالعه میدانی، ضمن معرفی تراورس بتنی اصطکاکی، با بکارگیری تراورسهای بتنی اصطکاکی و استفاده از روش جابجایی جانبی پانل خط، به بررسی تغییرات سختی جانبی خط آهن با تراورسهای معمولی و اصطکاکی در قوس با شعاع 250 متر پرداخته می شود. نتایج حاصل از بررسیهای میدانی نشان داد که سختی جانبی خط در هنگام بکارگیری تراورسهای بتنی اصطکاکی، حداقل 1/ 79 برابر سختی جانبی خط در هنگام بکارگیری تراورسهای بتنی معمولی است. بنابراین با توجه به نتایج آزمایشهای میدانی، می توان به منظور افزایش سختی جانبی خط و در نتیجه کاهش تغییر شکل جانبی آن، از تراورسهای اصطکاکی به جای تراورسهای معمولی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Field Investigation on the Lateral Stiffness of Railway Track in the Curve with Linear and Nonlinear Method

چکیده [English]

The lateral stability of the railway track is one of the most important parameters that must be considered during operations. In the life time of railway track, the different lateral forces are applied on it. These forces are perpendicular to the main axis of the track and caused by the lateral component of the lateral frictional forces between wheels and rails, the applied lateral force from the edge of the wheel to the rails and rail buckling due to the variation of axial force of the rail. During the applying of the lateral force to the track, many factors such as rails, sleepers, ballast and fasteners will prevent the lateral deformation of track. In order to prevent the undesired lateral deformation of the track and also reduce the high maintenance costs, the lateral stiffness of the track should be increased. In this field investigation, the frictional concrete sleeper was first introduced and then lateral stiffness was studied through the panel displacement method of railway track of an actual curve with a radius of 250 meters by using the simple mono-block concrete sleepers and frictional concrete sleepers. Results show that the lateral stiffness of railway track increases approximately by 179% using frictional concrete sleepers instead of standard mono- block concrete sleepers. According to the field test results, in order to increase the lateral stiffness and thus reduce the lateral deformation, the frictional concrete sleepers can be used instead normal mono- block concrete sleepers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • railway
  • lateral resistance
  • frictional concrete sleeper
  • field investigation