روشی برای طرح اختلاط و بهین هسازی مخلوط های آسفالت بازیافتی امولسیونی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

بازیافت سرد درجای آسفالت با قیر امولسیون در نقاط مختلف دنیا به اجرا در آمده است. اما به دلیل تنوع مواد، مصالح و روشهای اجرا، روش طراحی استانداردی در این زمینه از سوی موسسات استاندارد ارایه نشده است. در این مقاله بر اساس نتایج یک کار تحقیقاتی آزمایشگاهی و صحرایی، روش طراحی مارشال اصلاح شده، مورد بررسی قرار گرفته و پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت آن، روشی بهینه ارایه شده است. در روش مارشال اصلاح شده از آزمایشهای وزن مخصوص حقیقی و حداکثر وزن مخصوص و در روش پیشنهادی از آزمایشهای مارشال و کشش غیر مستقیم )در دو حالت خشک و اشباع( و برای دو نوع فیلر مجزا )سیمان و آهک( استفاده شد. نتایج ارزیابی آزمایشگاهی به روش مارشال اصلاح شده نشان داد که برای استفاده از آن در کشور اصلاحاتی در این روش مورد نیاز است. مقایسه روش مارشال اصلاح شده و روش پیشنهادی نشان داد که روش مارشال اصلاح شده، درصد قیر امولسیون بهینه بیشتری نتیجه می دهد، در حالی که خصوصیات مخلوط در درصد قیر امولسیون بهینه به روش پیشنهادی تا اندازه قابل توجهی از مخلوطهای مشابه طراحی شده به روش مارشال اصلاح شده بهتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Optimized Mix Design Method for Emulsified Bituminous Mixtures

چکیده [English]

Cold in place recycling is one of the widely used rehabilitation techniques in different countries. Although many research works have been carried out on these mixes, no universally accepted mix-design method has been proposed for cold-mix recycling. In this research, two mix design methods, namely modified Marshall Method and a proposed mix design method were verified on specific cold mixes. Bulk specific gravity and air voids determination are used in Modified Marshall Method and Indirect Tensile Strength (dry and soaked), Marshall Stability and Tensile Strength Ratio (TSR) were used in the proposed mix design method. Also, two types of active fillers, namely cement and lime, have been substituted with part of the mix filler as the stabilizing agents. The results showed that there are some ambiguities in Modified Marshall method. Results also indicated that with the proposed mix design method, the optimum bitumen emulsion content was lower than the case of modified Marshall Method. However, ITS and Marshall Stability values in proposed method show enhanced properties of the mixes that were designed using the Modified Marshall method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold in place recycling
  • emulsion
  • lime
  • cement
  • mix design