بررسی همبستگی نتایج آزمایشهای DCP، CBR و سه محوری سیکلی (در محور قم-سمنان)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

مقاومت ساز‌ه ای مصالح غیرچسبنده روسازی که با مدول برجهندگی بیان می شود شباهت بیشتری با شرایط واقعی دارد. مدول برجهندگی از تقسیم تنش انحرافی به کرنش برگشت پذیر به دست می آید که برای تعیین آن نیاز به تجهیزات پیچیده، گران )دستگاه سه محوری سیکلی ( و افراد متخصص بوده و انجام این آزمایش در کارگاههای مختلف امکان پذیر نیست. آزمایش DCP به علت تخریب بسیار کم، جزو آزمایشهای میدانی نیمه مخرب به شمار می آید. در این روش، مقدار نفوذ مخروط در لای ههای غیرچسبنده روسازی به ازای تعداد ضربات وارده، اندازه گیری و میزان مقاومت آنها مشخص می شود. این دستگاه ساده و ارزان است، آزمایش آن در محل انجام می شود و در مدت زمان نسبتاً کوتاهی مقاومت سازه ای تمام لایه های غیرچسبنده روسازی را ارزیابی می کند. در این تحقیق ضمن معرفی دستگاه DCP و آشنایی با عملکرد آن، روش انجام آزمایش با این دستگاه بررسی شد. همچنین با انجام آزمایش CBR و سه محوری سیکلی در کنار این آزمایش، روابط همبستگی نتایج آزمایش DCP با CBR و مدول برجهندگی ارایه شده است. به این منظور، این آزمایشها بر روی 15 نقطه از مصالح بستر قطعه سوم پروژه راهسازی قم- سمنان انجام و پس از تحلیل مشخص شد که همبستگی قوی بین نتایج آزمایش DCP با نتایج آزمایش CBR و سه محوری سیکلی به خصوص با مدول برجهندگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Correlation Between DCP, CBR and Cyclic Triaxial tests

چکیده [English]

Experimental research was concluded to the fact that resilient modulus is the best parameter to illustrate structural strength of unbound pavement materials. Resilient modulus was used to be determined by expensive and complex cyclic triaxial test and obtained by dividing the deviator stress by pure elastic strain. Thus use of simple tests that do not require complex equipment and are performed by site technicians, has been used as an appropriate alternative in these years. One of the methods for determining the strength properties of pavement layers used in recent years is DCP test. This device is simple and inexpensive and evaluates the structural strength of unbound pavement layers in a relatively short period of time. This method is rarely used in Iran and there is no enough knowledge about it. In this research, the DCP device and test methods have been introduced. The CBR and cyclic triaxial test were performed along DCP and the correlation between the results were presented. Thus all three tests were conducted on 15 subgrade samples and after analysis it was concluded that there is a good correlation between results, especially those of DCP and resilient modulus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DCP
  • CBR
  • cyclic triaxial
  • Resilient Modulus
  • pavement unbound materials