تحلیل سرفاصله زمانی به تفکیک ترکیبات مختلف انواع زوج خودرو در شرایط جریان متراکم ترافیک ناحیه تداخلی آزاد راه

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

سرفاصله زمانی بین خودروها از خصوصیات مهم رفتار رانندگی و جریان ترافیک است که بر ایمنی ترافیک، سطح سرویس و ظرفیت سامانه های حمل ونقلی تأثیری عمده دارد. مقاله حاضر به تحلیل گروههای مختلف سرفاصله های زمانی بر اساس ترکیبات مختلف انواع زوج خودروهای جلویی و تعقیب کننده می پردازد و با تحلیل و استنباط آماری نشان می دهد که رفتار رانندگان در فرآیند تعقیب خودرو در اتخاذ سرفاصل ههای زمانی مناسب، بستگی به نوع خودرو مورد نظر و خودروی جلویی دارد. بر اساس داده های ترافیکی آزاد راه    I-80 در Emeryville ، کالیفرنیا و در شرایط جریان ترفیک متراکم، معلوم شد که تفاوت معنی داری، بین میانگین سرفاصله زمانی برای ترکیبات مختلف انواع زوج خودرو وجود دارد. سرفاصله زمانی گروه خودرو سنگین در تعقیب خودرو سنگین، بزرگ ترین و سرفاصله زمانی گرو ههای شامل موتورسیکلت و سواری در تعقیب سواری، کوچک ترین است. به علاوه، گروههای شامل خودروهای سنگین )سنگین در تعقیب سواری، سنگین در تعقیب سنگین و سواری در تعقیب سنگین( بزر گترین سرفاصله های زمانی را دارند که نشان        می دهد با ازدیاد سهم خودروهای سنگین در ترکیب جریان ترافیک، میانگین سرفاصل هها یزمانی نیز بزرگ تر می شود. نتایج این تحقیق، با مشخص کردن تفاوت موجود در توزیع سرفاصله های زمانی براساس نوع وسایل نقلیه، می تواند در بهبود مدلهای خرد شبیه-سازی جریان ترافیک مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Headway Analysis for Different Combination of Vehicles in a Congested Traffic Flow in freeways

چکیده [English]

The time headway is an important characteristic of drivers’ behavior and traffic flow, with a great effect on traffic safety, level of service and capacity of transportation systems. In this paper, different groups of the headways are analyzed based on different combination of a pair of leadingfollowing vehicles in a car following situation. Statistics deductions indicate that drivers in car following situations select proper headways based on the type of a specified vehicle and its leading vehicle type. Based on I-80 data, results indicate that there is a significant difference between the headways of different pair of vehicles. When a heavy vehicle follows another one, the headway is the most and headway for groups includes motorcycles and passenger cars which follow a passenger car is the least. In addition, groups include heavy vehicles (a heavy vehicle following a passenger car, a heavy vehicle following another one and a passenger car following a heavy vehicle) have the most headway in comparison to other pair of vehicles. So when heavy vehicles increase in traffic flow, average time headway would also increase. Results of this research can be used for improving microscopic traffic simulation models

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time Headway
  • traffic safety
  • Car following
  • statistical distribution