توسعه برنامه ای برای تحلیل غیرخطی روسازیهای انعطاف پذیر

چکیده

به منظور تحلیل خطی و غیر خطی روسازیهای انعطاف پذیر، برنام های به نام NonPAS توسعه داده شده است. برنامه توسعه داده شده علاوه بر تحلیل ارتجاعی خطی، امکان تحلیل غیر خطی روسازی را با استفاده از پنج مدل، NCHRP 1-37A  K -q   ،  uzan ,Universal و همچنین مدل دو خطی فراهم می سازد. استفاده از مدلهای فوق امکان مدلسازی رفتاری دقیق تر انواع مصالح سنگدانه ای ریزدانه و درشت دانه را فراهم می سازد. برنامه می تواند کی سیستم ارتجاعی 10 لایه را حداکثر تحت اثر شش سطح بارگذاری دایره ای تحلیل کند. همچنین این برنامه امکان محاسبه عکس العملها را در 300 نقطه مختلف از روسازی فراهم  می کند. به منظور اعتبار سنجی نتایج به دست آمده از تحلیل خطی و غیرخطی برنامه NonPAS ، پاسخهای به دست آمده از این برنامه با پاسخهای به دست آمده از برنامه KENLAYER مقایسه شده اند. مقایسه نتایج تحلیل نشان دهنده انطباق بسیار خوب پاسخها در دو حالت تحلیل خطی و غیر خطی است و نشان می دهد که از این برنامه می توان با قابلیت اطمینان بالا برای مقاصد تحلیل و طراحی روسازی استفاده کرد. مزیت اصلی این برنامه نسبت به سایر برنامه های ارتجاعی چند لایه ای,  در نظر گرفتن مدلهای رفتاری متنوع تر است که امکان مدلسازی دقیق تر مصالح دانه ای از جمله اساس,  زیر اساس و خاک بستر را فراهم می کند. همچنین مطالعه اخیر نشان می دهد که برنامه ارایه شده پاسخهای نزدیک به سطح روسازی را با دقت بیشتری نسبت به برنامه KENLAYER محاسبه می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Program for nonlinear Analysis of Flexible pavements

چکیده [English]

NonPAS program has been developed for linear and nonlinear analysis of flexible pavements. Developed program allows nonlinear analysis of flexible pavements using the five nonlinear models, including K-θ, Uzan, Uzan-Witczak, NCHRP 1-37A and Bilinear model. Nonlinear Analysis of flexible pavements using these constitutive models provides a more accurate modeling of both fine and coarse granular material behavior. Developed program can analyze a pavement system, including a maximum of 10 layers, which is subjected to a maximum of six circular loads. Developed program allows for calculating the responses at 300 different points in different pavement layers. In order to validate the results of linear and nonlinear analysis, computed responses by NonPAS have been compared with responses obtained from KENLAYER program. Results showed very good agreement between responses, computed with both linear and nonlinear analysis and approved that developed program can be used with high reliability for pavement analysis and design. The study also indicated the NonPAS program is able to calculate near surface responses with higher accuracy than KENLAYER program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pavements
  • Flexible pavements
  • NonPas Program