کاربرد آزمونهای آماری در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی نمونه موردی: فرا تحلیل اثرات طرحهای آرام سازی ترافیک شهری

چکیده

در سالهای اخیر استفاده از مرور نظام مند که شامل فرا تحلیل می شود، در علوم مختلف از جمله ایمنی ترافیک رشد چشمگیری داشته است. فرا تحلیل، روشی برای خلاصه سازی و برآورد تخمین کلی از مطالعاتی است که به بررسی اثر اصلاحات انجام گرفته در ایمنی ترافیک می پردازد. یکی از مهم ترین خطاهای موجود در روش فراتحلیل، خطای انتشار است،که ناشی از عدم انتشار مطالعات عموماً کوچک و دارای تاثیر غیر قابل انتظار است.  نمودار قیفی  یک ابزار بصری برای تشخیص خطای انتشار است، اگرچه ارزیابی چشمی نمودار قیفی به تحلیلگر در دستیابی به فهمی از طبیعت داده ها کمک می کند اما مطلوبست که برای کاهش ارزیابیهای ذهنی در تشخیص خطای انتشار، از آزمونهای آماری استفاده گردد. این مقاله به معرفی و تشریح دو آزمون آماری روش همبستگی رتبه بندی  و روش رگرسیون خطی ، در تشخیص خطای انتشار در فرا تحلیل اثرات ایمنی بر اساس نمودار قیفی می پردازد. به عنوان نمونه موردی، فرا تحلیل اثرات ایمنی طرحهای آرام سازی ترافیک شهری انجام گرفت، این مطالعه به دلیل عدم بررسی خطای انتشار و تفاوت بین نتایج ارایه شده در ادبیات پیشین دارای اهمیت است. این مطالعه موردی در برگیرنده اطلاعات 46 مطالعه است که به بررسی تاثیر طرحهای آرام سازی ترافیک پرداخته اند. فراتحلیل انجام گرفته به ترتیب بیانگر کاهشهای 15 ، 17 و 14 درصدی، به طور میانگین در شمار تصادفات جرحی، غیر جرحی و کل تصادفات بعد از اعمال اصلاحات آرام سازی ترافیک است. آزمونهای آماری، عدم وجود خطای انتشار را در مطالعات ارزیابی شده نشان دادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Tests for Publication Bias in Safety Meta-analysis: A Case Study of Urban Traffic Calming Effects

چکیده [English]

Meta-analysis is a statistical systematic literature review which is common approach to summarize and obtain overall estimation of different studies. It has been increasingly used for evaluating the effects of various afety measures. Publication bias is an important error in meta-analysis, being cause of not publishing studies that have generally small size and non-significant impact. Funnel plot is a visual qualitative tool for detecting publication bias in meta-analysis. This paper introduces and explains two statistical tests, rank correlation method and linear regression method, based on funnel plot for detecting statistically significant publication bias in meta-analysis. These two statistical tests can be used as a quantitative tool for detecting publication bias. This is the first time that a quantitative method has been used for publication bias detections in safety metaanalysis.As a case study, the safety effects of urban traffic calming measures have been analyzed using meta-analysis. Safety effects of urban traffic calming have been gathered from 46 related studies and an overall effect for this safety treatment has been obtained. Two aforementioned tests are used to test publication bias. Meta-analysis shows that urban traffic calming measures approximately reduce the number of injury accidents, property damage accidents and total accidents by about 15, 17 and 14 percent, respectively. Statistical tests show that there is no evidence of publication bias in urban traffic calming studies

کلیدواژه‌ها [English]

  • publication bias
  • rank correlation
  • linear regression
  • traffic safety
  • Traffic