مدل سازی و تحلیل دینامیکی واگن مسافری سرعت بالا در سامانه ریلی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

واگن هنگام حرکت بر روی ریل، ارتعاشاتی را تجربه می کند که از جمله مهم ترین آنها ارتعاشات عرضی است. ارتعاشات عرضی واگن در سرعتهای بالا موجب بروز نوعی ناپایداری به نام هانتینگ می شوند. در این مقاله، با استفاده از استخراج معادلات حرکت غیرخطی یک واگن مسافری سرعت بالا، ارتعاشات عرضی آن در مسیر مستقیم مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل غیر خطی مدل واگن، هندسه پروفیل چرخ و نیروهای خزشی در تماس چرخ و ریل هستند. در مد لسازی واگن، از تئوری خزش غیرخطی هیوریستیک استفاده شده و پروفیل چرخ نیز به کمک یک تابع غیرخطی چندضابطه ای در معادلات وارد شده است. افزون براین، هر دو نوع تماس تک نقط های و دو نقطه ای چرخ و ریل در مدل سازی واگن در نظر گرفته  شد ه اند21 درجه آزادی برای واگن در نظر گرفته شده که عبارتند از: جابجایی جانبی و تغییر زاویه یاو برای هر چرخ و محور، جابجایی جانبی، جابجایی عمودی، تغییر زاویه رول و تغییر زاویه یاو برای هر قاب بوژی و جابجایی جانبی، جابجایی عمودی، تغییر زاویه رول، تغییر زاویه پیچ و تغییر زاویه یاو برای بدنه واگن. معادلات حرکت پس از استخراج با استفاده از نرم افزار MATLAB حل شده و با بررسی نتایج، سرعت بحرانی واگن 83 m/s تعیین شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and Dynamic Analysis of High Speed Iranian Coach

چکیده [English]

Wagons experience different types of vibrations while moving on the rail, amongst which the
lateral vibration is the most important one. In higher speeds, the lateral vibration causes Hunting,
which is a specific inconstancy. In this article the lateral vibrations were investigated by deriving
nonlinear equations of motion of a high speed passenger wagon while moving in a straight path.
Sources of nonlinearities of the wagon model are wheel profile and creep forces in wheel and rail
contact. The wheel profile has been imported into the equations by using a multi-nonlinear function and in order to extract the mathematical model of wagon, heuristic creep theory was used. In addition, both single and double point wheel-rail contact have been considered in the modeling of wagon. 21 degrees of freedom are used for modeling of the wagon, which are lateral and vertical displacement of each wheelset, the lateral and vertical displacement, roll and yaw angle of each Bogie frame, and the lateral and vertical displacement, roll, pitch and yaw angle of the car body.
The governing equations of motion were solved using MATLAB. Results show the critical speed
of wagon is 83 m/s.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Modeling
  • hunting
  • nonlinear contact theory
  • single point contact
  • two point contact