تخصیص بهینه لوکوموتیوها به قطارهای برنامه ریزی شده در را ه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

خطوط ریلی شامل ناوگانِ بزرگی از انواع گوناگون لوکوموتیوها است. یکی از اهداف بهره برداری را ه آهن درشبکه ریلی، تخصیص لوکوموتیوها به قطارها است. با توجه به توسعه شبکه و از سرویس خارج شدن برخیلوکوموتیوها، بهره برداری بهینه از لوکوموتیوها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر با توجه بهسنتی بودن تخصیص، بهره برداری مناسبی از لوکوموتیوها وجود ندارد که یکی از علتهای آن تخصیص ندادن مناسب لوکوموتیوها به قطارهاست. در پژوهشهای صورت گرفته تاکنون مواردی مانند قدرتهای متفاوت هر لوکوموتیو، امکان تر کیب لوکوموتیوهای غیر همنوع و استفاده از لوکوموتیوهای مسافری و باری در نظرگرفته نشده است. بنابراین در این پژوهش، مدل ریاضی جدیدی برای تخصیص لوکوموتیوها به قطارها که با ساختار راه آهن جمهوری اسلامی ایران تناسب بیشتری دارد، ارایه می شود. مدل ارایه شده با استفاده از نرم افزار GAMS با حل کنند ه Cplex 7.0 حل شد و نشان م یدهد که می توان با تخصیص بهینه لوکوموتیوها به قطارها با شرایط موجود تقریبا % 20 صرفه جویی در استفاده از لوکوموتیو ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimized Allocation of Locomotives to Trains,in the I.R.I Railway System

چکیده [English]

Rail lines consist of a big fleet of different kinds of locomotives. Allocating the locomotives to the trains is one of the operational purposes in railways. Considering the network development and some out of service locomotives, the improved operation of locomotives is of special importance. Regarding the traditional allocation, there is no appropriate utilization of the locomotives presently, which is one of the reasons for the inappropriate allocation of locomotives to the trains. In recent studies, the items like different traction powers of each locomotive, the possibility for combination of different kinds of locos and utilization of passenger and freight locomotives have not been considered. Therefore in this research, a new mathematical model for locomotives allocation to trains has been presented, which is more compatible with RAI’s structure. The presented model is solved using GAMS software by solver Cplex 7.0 and shows that by improved allocation of the locomotives to the trains, in the existing conditions, nearly %20 can be saved by operation of locomotives

کلیدواژه‌ها [English]

  • Locomotives allocations
  • traction power
  • GAMS software
  • Solver Cplex