توسعه یک مدل تحلیلی از علل و پیامدهای ناشی از خروج از خط قطار مسافری در راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در این پژوهش پیشامد نامطلوب خروج از خط قطار با هدف ارایه مدل و تحلیلی پرجزئیات از علل پدید آورنده و سناری وهای بالقوه ناشی از وقوع آن مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای دستبابی به این هدف از تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه استفاده می شود. به دلیل ماهیت غیردقیق و غیرقطعی داده های موجود، امکان استفاده از رویکرد سنتی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه برای این کاربرد وجود ندارد. بنابراین، این پژوهش رویکرد فازی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا و درخت وقایع یکپارچه را مورد استفاده قرار می دهدد. برای این منظور، ابتدا با استفاده از داده های جمع آوری شده از منابع گوناگون، مدلی پرجزئیات از علل و سناریوهای ممکن ایجاد می گردد، سپس ضمن کمی سازی مدل ایجاد شده، احتمال و عدد ریسک متناظر با پیشامد نامطلوب خروج از خط قطار تعیین شده و مدل با هدف تعیین سهم علل، مسیرهای علّی و سناریو های گوناگون در ریسک و عدم قطعیت متناظر با خروج از خط قطار مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. برای مورد بررسی شده در این مقاله، پیشامد های “تنظیم اشتباه سوزن" و عدم تشخیص معیوب بودن بخشی از قطعه خط” به ترتیب به عنوان بحران یترین علل ریشه ای برای ریسک کل و عدم قطعیت خروجی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing an Analytical Model for the Causes and Potential Consequences of Passenger Train Derailment in Iran Railway

چکیده [English]

Train derailments are unwanted and undesired incidentsthat happen frequently and disrupt the normal transportation operations. The extent of possible consequences and high occurrence rate of such an incidentencouraged undertaking this research which aims at identification and evaluation of the causes and the potential consequences of the passenger train derailment. The integrated fault-tree/event-tree analysis (FETA) is usually applied for such purposes. Iran Railwayprovided the required data for this study. Due to inherent imprecisions and significant uncertainty of the available data, using the conventional FETA is not appropriate for this research. Therefore, the research has employed a fuzzy approach for fault-tree/event-tree analysis. A detailed modelling for the causes and the potential consequences of the train derailment is developed. The model is then quantified using a combination of available data and linguistic evaluations. Furthermore, to provide a better understanding, the model is evaluated to determine the contribution of different basic incidents, minimal cut-sets and scenarios to the risk and uncertainty of passenger train derailment.
The modeling and the analysis presented in this research assist the decision maker to developproper and practical solutions for reducing the risk through providing a detailed vision for the potential causes and the consequences of the train derailment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Train derailment
  • probabilistic risk assessment
  • integrated fault-tree/event-tree analysis
  • Fuzzy logic