روشی برای مسیریابی بهینه در حمل و نقل همگانی یکپارچه شبکه اتوبوس و اتوبوس تندرو

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

از جمله روشهای بهبود اتوبوسرانی ایجاد سامانه اتوبوس تندرو است. تقاضای حمل و نقل همگانی، شبکه خیابانی، و تعداد ناوگان اتوبوس و اتوبوس تندرو ورودیهای مسأله هستند. هدف این مقاله توسعه روشی در تعیین مسیر بهینه برای یک شبکه اتوبوسرانی یکپارچه با یک خط اتوبوس تندرو است. برای افزودن یک خط اتوبوس تندرو به شبکه حمل و نقل همگانی، یک مسأله بهینه سازی مسیر در شبکه حل می شود که با استفاده از الگوریتم سرد و گرم کردن مجازی و سریع ترین فرود بهترین مسیر و سرفاصله زمانی را برای سیستم اتوبوسرانی جستجو می کند. کل زمان سفر استفاده کنندگان شبکه اتوبوس تابع هدف در نظر گرفته می شود. بر اساس نتایج برای 20 درصد کاهش زمان سفر اتوبوس تندرو نسبت به اتوبوس در سه سناریو با مسیر و تعداد ناوگان اولیه متفاوت، کل زمان سفر استفاده کنندگان 27/1، 54/1 ، و 43/1درصد نسبت به حالت بدون وجود اتوبوس تندرو، در شرایط ناوگان مشترک برای کل سیستم اتوبوسرانی کاهش می یابد. این تغییرات در شرایط ناوگان مستقل برای سامانه اتوبوس تندرو برای سه سناریو به ترتیب87/1،80/1 ، و 81/1 درصد است. آهنگ این تغییرات برای 30 و 40 درصد کاهش زمان سفر نسبت به 20 درصد، به ترتیب، برابر 3 و 1 درصد است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Method for Optimization Transit Route in a Network of Integrated Bus and BRT

چکیده [English]

A choice to enhance public transportation service considers use of BRT lines. In this paper, a method for optimizing routeswithin an integrated transit network including BRT lines has been developed. A transit network optimization, including route structure and fleet optimization, can be based on minimizingvehicle transfers and total user cost whilemaximizing service coverage. The inputs of the problem are transit demand, transit fleet size and the street network in the area under study. Other information like BRT fleet size and number of BRT lineshave been used to complete the study. As the first step in planning an integrated transit network, an estimate of the reduction in total travel time is needed. An optimization problem that uses Simulated Annealing and Fast Descent to optimize route structure and headway of transit network is considered.  As a result, by solving an integrated transit network withone BRT line, user’s total travel time is reduced by 1.27, 1.54 and 1.43 percent for each case when BRT route time is reduced for 20%. BRT fleet change and using higher fleet capacity for BRT line reduced user travel time by 1.87, 1.80 and 1.81 percent in comparison to the transit network with BRT and the same bus and BRT fleet capacity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrated network
  • route optimization
  • bus rapid transit
  • transit network