مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف برای گذرگاههای ریلی- جاده ای ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

در سیستم حمل و نقل ریلی، گذر اههای ریلی-  جاده ای از نظر ایمنی به عنوان یک نقطه بحرانی و درسیستم جاده ای به عنوان یک مکان دارای شرایط خاص مانند پل و تونل، شناخته می شوند . بررسیها نشان می دهند هرچند تعداد تصادفها در گذرگاهها نسبت به دیگر نقاط جاده ای درایران کم است، اما نسبت به تعداد گذرگاهها و نیز نسبت به سوانح را ه آهن بسیار بالا است. شناسایی گذرگاههای پرخطر به منظور بهسازی سریع و تخصیص بهینه منابع و امکانات محدود، راهکاری اساسی برای کاهش اثرات زیانبار تصادفات است. استفاده از مدلهای آماری که بر اساس مشخصات ترافیکی، هندسی و تاریخچه وقوع تصادفات ساخته می شود، یکی از روشهای شناسایی نقاط حادثه خیز است. با وجود ایجاد چنین مدلهایی برای دیگر نقاط مانند پل و تقاطع جاده ای تاکنون مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف مخصوص گذرگاههای را ه آهن ایران تهیه نشده است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات مشخصات ترافیکی و هندسی گذرگاهها و تصادفات واقع شده در آنها در فاصله سالهای  1381- 1385 با بکاربردن رگرسیون خطی تعمیم یافته، مدل پیش بینی فراوانی وقوع تصادف تهیه شده است. حجم ترافیک جاده ای و ریلی، وجود راهبند، موقعیت گذرگاه، سرعت قطارها و نوع روسازی جاده مشخصه هایی هستند که از نظر آماری معنی دار بوده و در مدل ارائه شده وارد شده است. با توجه به ضرایب به دست آمده برای هر مشخّصه و تغییرات احتمالی در آینده می توان نمایی از وضعیت ایمنی هر گذرگاه در نظر گرفت. استفاده از این مدل به منظور اولویت بندی ایمن سازی گذرگاهها، پیش بینی وضعیت آینده هر گذرگاه با تغییر شرایط گذرگاه، تخصیص منابع و ... در را ه آهن کشور پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accident Prediction Model for Iran Railway-Highway Grade Crossings

چکیده [English]

From safety point of view, railroad- highway grade crossings are critical points in rail transportation system and are sites with specific characteristics in the elements of road transportation systems such as bridges and tunnels. Although, accident frequency in crossings is low in comparison with the accident frequency in roads, studies demonstrate that it is still very high compared to the low number of crossings and relatively high standard of railway safety. Identification of high risky grade crossings is a basic method to reduce harmful accident impacts and optimize resource allocation and quick improvement. Employing statistical models is a solution for identifying black spot crossings which are developed, based on the relationships between accidents and geometric design, control devices and traffic attributes. Despite developing such models for other road spots such as bridges and road intersections, no frequency prediction model for railway- highway grade crossings in Iran has been generated so far. The present study tries to develop a frequency prediction model using geometric and traffic grade crossing characteristics and the occurred accidents in the years 2002 to 2006. Average daily vehicle traffic, average daily train traffic, availability of gates, crossing location (rural or urban), train speed and highway pavements are significant and are introduced in Poisson model. Considering the estimated coefficient for each factor and expected changes in future, a new outlook of safety situation of grade crossings can be imagined. Use of this method is suggested for prioritization of grade crossing securing, prediction of future crossing situation with change of characteristics, resource allocation, etc. in Iran railway system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Railway-highway grade crossings
  • Accident
  • Prediction frequency model