تشخیص و شناسایی خطا در سیستم سوزن با روش الگوریتم فازی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

سیستم سوزن به لحاظ نقش عملکردی از مهم ترین و حساس ترین زیر بخشها و عناصر سیستم ریلی به شمار می آید. این سیستم شامل ماشین سوزن، ادوات ریلی و مکانیزمهای واسط آنهاست. در این مقاله ضمن مروری کلی بر روشهای قابل استفاده جهت تشخیص و شناسایی خطا در سیستمهای مهندسی مشابه، نتایج حاصل از بکارگیری الگوریتم فازی جهت تشخیص و شناسایی خطاهای سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.قوانین فازی بر اساس داده های استخراج شده از سیستم ماشین سوزن موجود در دانشکده مهندسی راه آهن توسعه یافته و بر روی سیستم مزبور، در حالتهای مختلف عملکردی سالم و خطای آن مورد آزمون قرار گرفته است.الگوریتم مورد استفاده قابلیت تشخیص و شناسایی اغلب خطاهای مجموعه سوزن و ماشین سوزن را دارد در انتهای مقاله نتایج حاصل برای آزمون الگوریتم در مورد یک خطا ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fault Detection and Identification in Railway Turn out System, using Fuzzy Algorithms

چکیده [English]

A turnout system in railway signaling based on its function is considered as a safety-critical system.Turnout system consists of point machines, switch rails and interfacing mechanisms.In this paper in addition to introducing the point machine and its functionality, most important faults and their causes and consequences have been described. As the main part of the paper, a general review on different fault detection and diagnosis methods and details of the developing and implementing fuzzy algorithms for fault detection and diagnosis of point machine has been done. The fuzzy rules are developed based on real data from a laboratory based system, installed in the signaling laboratory of the School of Railway Engineering.The algorithm was tested and evaluated for different fault modes of the system. In general, the algorithm is able to detect and locate most of the point machine systems studied in this research work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fault detection
  • railway turn out systems
  • Fuzzy Algorithms
  • point machines