ارائه مدل پیشبینی مدول مرکب برشی(* G) و زاویه فازی ( δ) قیر تحت ا ثر فرسودگی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

فرسودگی قیر یک فرآیند برگشت ناپذیر است که آثار آن به صورت افزایش سختی و کاهش شکل پذیری قیر ظاهر می شود. فرآیند فرسودگی قیر ناشی از تغییراتی است که در نوع و اندازه مولکو لهای بسیار متنوع هیدروکربنی قیر اتفاق می افتد و در دو مرحله شامل فرسودگی کوتاه مدت و فرسودگی درازمدت قابل بررسی است. در این مقاله یک رابطه رگرسیون بر اساس داده های LTPP ارائه شده است که قادر است مقادیر مدول مرکب برشی قیر (G) و زاویه فازی قیر (δ) را در طول زمان بهره برداری از راه محاسبه نماید. این رابطه بر اساس اطلاعات مربوط به ده نوع قیر متفاوت تهیه شده است. با استفاده از مدل پیشنهادی، با یک بار آزمایش DSR روی قیر اولیه و دریک  دمای مشخص، می توان نتایج این آزمایش را روی قیر فرسوده پس از مدت زمان دلخواه و در هر دمایی محاسبه نمود. این مدل نشان می دهد که بیشترین شد ت فرسودگی قیر در سه سال اول اتفاق می افتد. همچنین سخت شدگی ناشی از فرسودگی در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد کاملاً مشهود است اما در دمای بیش از آن تفاوت معنی داری بین قیر اولیه و قیر فرسوده دیده نمی شود. دقت این مدل برای برآورد رفتار درازمدت قیر و استفاده در مد لهای پیش بینی خرابی روسازی قابل قبول است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model Development for Predicting Bitumen Complex Shear Modulus (G*) and Phase Angle (δ) Due to Aging

چکیده [English]

Bitumen aging is an irreversible process that reduces deformability and increases hardening and stiffness. Aging process is due to changes in type and size of very widely and different molecules of asphalt cement. It is considerable at two stages: short-term aging and long-term aging. In this paper a regression model is proposed based on LTPP data to predict complex shear modulus (G*) and phase angle (δ) of bitumen during service time. This model is prepared from ten different types of bitumen data. Using proposed model, by just one DSR test on origin bitumen at a temperature, we can determine DSR results on aged bitumen at each time and each temperature. Model show the most effective time for aging process is earliest three years. Hardening due to aging at temperature under 25oc is clearly but at upper temperature there is no significant different between original and aged bitumen. The model accuracy for prediction of long term bitumen performance and for use in pavement distress models is in good.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bitumen Aging
  • Complex Shear Modulus
  • Bitumen Phase Angle
  • Modeling
  • asphalt pavement