معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

تعداد زیادی از تصادفات جلو به عقب در اثر خطای انسانی رخ می دهد. به کارگیری سیستمهای پیشرفته دستیار راننده (ADAS) می تواند نقش مؤثری در کاهش خطای انسانی داشته باشد. نکته اساسی در توسعه این سیستمها تعریف یک شاخص مناسب جهت اعلام به موقع هشدار به رانندگان است. پیش از این، از شاخص زمان تا تصادف  (TTC) در برخی از این سیستم ها استفاده شده است. اما این شاخص، قادر به تشخیص موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب نیست. در حالی که شاخص سرفاصله زمانی(THDW) شاخص مناسبی جهت تشخیص موقعیت های با خطر برخورد بالقوه یا احتمالی می باشد. در این مقاله شاخصی به نام ترمزگیری اضطراری (UDI)  پیشنهاد می شود که قادر به تعیین موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب )چند ثانیه زودتر نسبت به (TTC است. جهت تحلیل قیاسی، با استفاده از دادههای خرد جریان ترافیک آزادراه 80-I پروژه NGSIM ، و تعریف مقادیر آستانه مشخص برای شاخصهای TTC، UDI و THDW ؛ درصد موقعیت های بحرانی برای خودروهای درگیر فرآیند تعقیب در هریک از 6 خط آزادراه برای هر شاخص محاسبه می شود. نتایج تحلیلها نشان می دهد که درصد فراوانی مدت زمان درخطربودن وسا یل نقلیه براساس شاخصهای  UDI، TTC و THDW در آزادراه 80-I به ترتیب برابر 63 ، 3 و  76 درصد است. همچنین متوسط ضریب همبستگی موقعیت های بحرانی براساس شاخصهای THDW و  UDI در حدود 0/644است. بنابراین نتایج تحلیل ها نشان می دهد که، شاخص UDI نسبت به شاخص TTC توانایی بیشتری در تشخیص موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب دارد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development of Urgent Decleration Safety Indicator Designed for Opportune Detection of Rear-End Conflict

چکیده [English]

A large number of traffic accidents are due to the human errors. Advanced driver assistance systems can reduce human errors and thereby the number of accidents. An important issue in developing such systems is the use of a proper warning strategy, which warns the driver when the situation is critical and immediate reaction is required. Although time-to-collision (TTC) has been recently suggested and used, as a cue for decision-making in ADAS, but this indicator is unable to detect potential rear-end collisions. On the other hand, short time headway (THDW) during carfollowing period indicates that there is a high potential risk of collision, as soon as the lead vehicle starts braking. In this paper, a new safety indicator, urgent deceleration index (UDI), is developed. UDI can detect critical situations a few seconds sooner than TTC giving the driver more time for reaction planning, and hence providing a better margin of safety. To compare the sufficiency of UDI, TTC and THDW, as safety indicators, percent time spent unsafe, during following period is computed per lane using the detailed data gathered in the NGSIM project for I-80 freeway. Results indicate that the percentage frequency of time in rear-end conflict is 3, 63 and 76 percent, based on TTC, UDI and THDW, respectively. Also, the average correlation coefficient of critical situations based on UDI and THDW is about 0.644. In all, results indicate that UDI is more capable than TTC in detecting rear-end conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • traffic safety
  • time-to-collision
  • Urgent deceleration
  • Rear-end collision