معرفی شاخص ایمنی ترمزگیری اضطراری جهت تشخیص به موقع تصادفات جلو به عقب

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

تعداد زیادی از تصادفات جلو به عقب در اثر خطای انسانی رخ می دهد. به کارگیری سیستمهای پیشرفته دستیار راننده (ADAS) می تواند نقش مؤثری در کاهش خطای انسانی داشته باشد. نکته اساسی در توسعه این سیستمها تعریف یک شاخص مناسب جهت اعلام به موقع هشدار به رانندگان است. پیش از این، از شاخص زمان تا تصادف  (TTC) در برخی از این سیستم ها استفاده شده است. اما این شاخص، قادر به تشخیص موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب نیست. در حالی که شاخص سرفاصله زمانی(THDW) شاخص مناسبی جهت تشخیص موقعیت های با خطر برخورد بالقوه یا احتمالی می باشد. در این مقاله شاخصی به نام ترمزگیری اضطراری (UDI)  پیشنهاد می شود که قادر به تعیین موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب )چند ثانیه زودتر نسبت به (TTC است. جهت تحلیل قیاسی، با استفاده از دادههای خرد جریان ترافیک آزادراه 80-I پروژه NGSIM ، و تعریف مقادیر آستانه مشخص برای شاخصهای TTC، UDI و THDW ؛ درصد موقعیت های بحرانی برای خودروهای درگیر فرآیند تعقیب در هریک از 6 خط آزادراه برای هر شاخص محاسبه می شود. نتایج تحلیلها نشان می دهد که درصد فراوانی مدت زمان درخطربودن وسا یل نقلیه براساس شاخصهای  UDI، TTC و THDW در آزادراه 80-I به ترتیب برابر 63 ، 3 و  76 درصد است. همچنین متوسط ضریب همبستگی موقعیت های بحرانی براساس شاخصهای THDW و  UDI در حدود 0/644است. بنابراین نتایج تحلیل ها نشان می دهد که، شاخص UDI نسبت به شاخص TTC توانایی بیشتری در تشخیص موقعیت های با خطر بالقوه برخورد جلو به عقب دارد.  

کلیدواژه‌ها