ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

استفاده از کف قیر به منظور کاهش کندروانی قیر و اختلاط سهل تر آن با مصالح دانه ای سال ها در مخلو طهای سرد کاربرد داشته است؛ ولیکن در سال های اخیر، نوع جدیدی از مخلوط ها با بکارگیری این تکنولوژی معرفی شده اند که کیفیتی مشابه با مخلوط آسفالت داغ مشابه را دارا می باشند و با نام مخلوط های گرم کف قیری شناخته می شوند. برای این مخلوط ها که در دمای کمتری نسبت به مخلوط داغ مشابه تهیه و متراکم می شوند، هنوز روش طرح اختلاط مشخصی وجود ندارد. نگرانی عمده در مورد جایگزین کردن مخلوط های گرم کف قیری با آسفالت داغ مشابه، مقاومت کمتر در برابر تغییر شکل و تاثیر رطوبت به دلیل کاهش سختی قیر و احتمال عدم چسبندگی قیر به سنگدانه ها در اثر وجود حرارت کمتر در زمان اختلاط و تراکم می باشد. در این تحقیق، با بکارگیری روش ترکیب دو نوع قیر شل و سفت که قیر اول بصورت خالص و گرم شده به مصالح درشت دانه و قیر دوم بصورت کف قیر به کل مخلوط اضافه می شود، نمونه های گرم کف قیری در دماهای متفاوت تولید و متراکم شدند. ویژگی های ظاهری و مقاومتی نمونه ها با استفاده از روش مارشال تعیین و با محدوده مشخصات آسفالت داغ مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که امکان کاهش دمای اختلاط با بکارگیری این روش تا حد 30 درجه سانتیگراد نسبت به آسفالت داغ مشابه فراهم می شود. همچنین درصد فضای خالی مخلوط به عنوان موثرترین پارامتر به منظور تعیین محدوده دمای اختلاط و تراکم شناخته شد. به منظور بررسی حساسیت رطوبتی نمونه ها از آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه های خشک و اشباع استفاده شد. نتایج نشان داد که حساسیت رطوبتی نمونه های گرم کف قیری از محدوده تعیین شده برای آسفالت داغ مشابه بیشتر می باشد؛ ولیکن استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی تا حد مطلوبی این نقص را جبران می سازد. نتایج آزمایش مقاومت در برابر شیار افتادگی چرخ نیز نشان داد که با وجود بیشتر بودن تغییر شکل نمونه های گرم نسبت به نمونه های داغ مشابه، با افزودن پودر آهک شکفته می توان تغییر شکل مخلوط را تا حد آسفالت داغ مشابه کاهش داد. نهایتا از نتایج بدست آمده، روشی برای طرح اختلاط مخلوط های گرم کف قیری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها