ارزیابی مشخصات مخلو طهای آسفالتی گرم کف قیری تولید شده با استفاده از دو نوع قیر(WMA-Foam)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

چکیده

استفاده از کف قیر به منظور کاهش کندروانی قیر و اختلاط سهل تر آن با مصالح دانه ای سال ها در مخلو طهای سرد کاربرد داشته است؛ ولیکن در سال های اخیر، نوع جدیدی از مخلوط ها با بکارگیری این تکنولوژی معرفی شده اند که کیفیتی مشابه با مخلوط آسفالت داغ مشابه را دارا می باشند و با نام مخلوط های گرم کف قیری شناخته می شوند. برای این مخلوط ها که در دمای کمتری نسبت به مخلوط داغ مشابه تهیه و متراکم می شوند، هنوز روش طرح اختلاط مشخصی وجود ندارد. نگرانی عمده در مورد جایگزین کردن مخلوط های گرم کف قیری با آسفالت داغ مشابه، مقاومت کمتر در برابر تغییر شکل و تاثیر رطوبت به دلیل کاهش سختی قیر و احتمال عدم چسبندگی قیر به سنگدانه ها در اثر وجود حرارت کمتر در زمان اختلاط و تراکم می باشد. در این تحقیق، با بکارگیری روش ترکیب دو نوع قیر شل و سفت که قیر اول بصورت خالص و گرم شده به مصالح درشت دانه و قیر دوم بصورت کف قیر به کل مخلوط اضافه می شود، نمونه های گرم کف قیری در دماهای متفاوت تولید و متراکم شدند. ویژگی های ظاهری و مقاومتی نمونه ها با استفاده از روش مارشال تعیین و با محدوده مشخصات آسفالت داغ مشابه مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که امکان کاهش دمای اختلاط با بکارگیری این روش تا حد 30 درجه سانتیگراد نسبت به آسفالت داغ مشابه فراهم می شود. همچنین درصد فضای خالی مخلوط به عنوان موثرترین پارامتر به منظور تعیین محدوده دمای اختلاط و تراکم شناخته شد. به منظور بررسی حساسیت رطوبتی نمونه ها از آزمایش مقاومت کششی غیرمستقیم بر روی نمونه های خشک و اشباع استفاده شد. نتایج نشان داد که حساسیت رطوبتی نمونه های گرم کف قیری از محدوده تعیین شده برای آسفالت داغ مشابه بیشتر می باشد؛ ولیکن استفاده از افزودنی های ضد عریان شدگی تا حد مطلوبی این نقص را جبران می سازد. نتایج آزمایش مقاومت در برابر شیار افتادگی چرخ نیز نشان داد که با وجود بیشتر بودن تغییر شکل نمونه های گرم نسبت به نمونه های داغ مشابه، با افزودن پودر آهک شکفته می توان تغییر شکل مخلوط را تا حد آسفالت داغ مشابه کاهش داد. نهایتا از نتایج بدست آمده، روشی برای طرح اختلاط مخلوط های گرم کف قیری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Proposed Method for Mix Design of Warm Foam Mix Asphalt Produced by Wwo Bitumen Types

چکیده [English]

Foam bitumen technology has been used in cold mixes in order to reduce bitumen viscosity and to ease mixing of bitumen with cold aggregates. Recently, a new generation of mixes has been developed using foam technology providing the same quality of mixes similar to conventional hot mixes. These are normally produced at lower mixing and compaction temperatures than those of similar HMA. However, there is no proper standard mix design method for these mixes. Regarding to reduce mixing and compaction temperatures, the main challenges of using warm foam mixes in lieu of HMA are their greater moisture susceptibility and rutting potential due to less adhesion properties of foam bitumen to aggregates. In this research, the method of adding two different bitumen types at two stages was adopted. At the first stage, a soft bitumen was added to warm coarse aggregate particles. In the next step, a hard bitumen transformed into foam and was added to the total mix. Warm foam mixes were produced at different mixing and compaction temperatures and their Marshall Parameters were determined and compared with similar HMA. Results indicated that it was possible to reduce mixing temperature of warm foam mixes 30°C below those of similar HMA. The air void content was recognized to be the most effective parameter affecting mixing and compaction temperatures. For investigating the moisture susceptibility of warm foam mixes, indirect tensile test was performed on dry and soaked conditioned samples. The testing results indicated that the moisture susceptibility of warm foam mixes was greater than the specified minimum values of the similar HMA. However, adding anti-stripping agents could compensate this deficiency appreciably. Wheel tracking test results also showed that despite of the larger Marshall Flow values of warm foam mixes compared with similar HMA, by adding hydrated lime powder, it was possible to achieve the same rutting values as for those in HMA. As a result of the above testing results, a mix design method was proposed for designing warm foam mixes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Warm Mix Asphalt
  • foam bitumen
  • Indirect Tensile Strength
  • Rutting
  • Moisture susceptibility
  • mix design