تحلیل نگرش والدین نسبت به ایمنی در سفرهای دانشآموزان به مدرسه با تاکید بر پیادهروی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

در بیشتر کشورهای توسعه یافته، کاهش پیاده روی کودکان به مدارس نکتهای منفی تلقی میشود، چرا که این موضوع سبب افزایش تراکم خودروها و آلودگی هوا بویژه در محدوده مدارس، عدم شکل گیری استقلال شخصیتی و بلوغ فکری کودکان با پیاده روی به مدرسه و همچنین کاهش تحرک فیزیکی و چاقی کودکان میشود. تاکنون اقدامات مهندسی متعددی از قبیل توسعه تسهیلات پیاده روی در معابر منتهی به مدارس لزوما به ترویج پیاده روی در میان کودکان دبستانی منجر نشده است. از این رو، در مطالعه حاضر به تحلیل ارتباط بین نگرش های والدین نسبت به ایمنی ترافیک در کنار متغیرهای اقتصادی- اجتماعی در استفاده از شیوه های سفر به مدرسه کودکان دبستانی بخصوص پیاده روی با پرسش از والدین پرداخته شده است. بر اساس داده های حاصل از این پرسشگری میدانی انجام شده، مدل لوجیت چندگانه و تحلیل واریانس چند متغیره برای تبیین اثرگذاری و ارتباط مؤلفه های نگرشی ایمنی ترافیک و اقتصادی- اجتماعی بر استفاده از شیوه های سفر به مدرسه بویژه پیاده روی بکار برده شد. نتایج نشان میدهد اعتقاد به حل مسئله ایمنی و اعتماد به کارشناسان ترافیک توسط والدین و قوانین و اولویت های ایمنی ترافیک در کنار برخی از متغیرهای اقتصادی اجتماعی در استفاده از شیوه های پیاده روی، سرویس مدرسه و خودروی خانواده دارای ارتباط معنادار است. نتایج همچنین نشان میدهد کودکانی که با شیوههای موتوری به مدارس رسانده میشوند دارای والدینی با اعتقاد بیشتر نسبت به حل مسائل ایمنی و همچنین اعتماد بیشتری به نظرات کارشناسان ترافیک در مقایسه با والدینی هستند که کودکان خود را پیاده به مدرسه میفرستند. بنابراین این موضوع ممکن است نشانگر قبول وجود مشکل ایمنی در شیوه پیاده روی و اعتماد والدین به اظهارنظرهای کارشناسان ترافیک مبنی بر ناایمن بودن شیوه پیاده روی باشد. همچنین والدینی که قوانین و مقررات ترافیکی را نسبت به سایر والدین بیشتر درک میکنند کمتر از شیوه خوردروی شخصی برای رساندن کودکان به مدرسه استفاده میکنند. بنابراین لازم است کارشناسان ایمنی ، با ایمن سازی مسیرهای پیاده روی همچون احداث مسیرهای اختصاصی ایمن پیاده روی به مدرسه و جلب اعتماد والدین به انتخاب شیوه پیاده روی در سطح شهر رشت، والدین را مجاب به انتخاب شیوه پیاده روی کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Parental Attitudes Towards Safety in Student's School Trips with Emphasis On Walking

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Mamdoohi 1
  • Milad Mehdizadeh 2
چکیده [English]

In most developed countries, reduction of walking to school among children has become a considerable problem causing traffic congestion, air pollution especially near schools, lack of independent decision making abilities and lack of skills in social networking in children and also it increases rate of obesity. So far, engineering efforts such as development of walking facilities on streets leading to schools has not necessarily led to promoting school children walking. Hence, this paper has focused on parental attitudes towards traffic, safety besides socio-economic factors, in choosing school trip modes. Particular attention is paid to elementary students walking mode in the frame of questionnaire survey with their parents. The research questionnaire was particularly designed for this purpose and distributed among 290 families with students of elementary grades one to three in four elementary schools (including both public and private and both boys and girls schools) in district one of education in May 2013 in Rasht. Based on the data from this field questioning, Multinomial LOGIT Model and MANOVA were used to survey effectiveness and relationships of attitudes components towards traffic safety and socio-economic factors in choosing school trip modes especially walking. Results show that parental believing in safety problems and parental trust towards traffic safety experts, its rules, regulations and priorities besides some socio-economic factors in choosing walking, school service and household vehicle mode are significant. Results also show that children dropped to school by motorized modes have parents believing more towards safety problems and greater confidence towards experts than others who allow their children walk to school. Results indicate a lack of perceived safety of walking mode in school trips and parents trust towards traffic experts claim of lack of walking safety. Also, parents who perceive more traffic safety rules and priorities, use household vehicles for taking children to school less. It seems necessary for authorities to persuade parents into choosing walking for their children using some strategy such as SR2S (Safe Route to School) and gaining the trust of parents to choose walking.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Belief in solving safety problem
  • Traffic Rules and Regulations
  • Safe Walking Development
  • parental trust to safety experts
- ارمگان، ع. و صمیمی، ا. (1391)"انتخاب شیوه های حملو نقل در سفرهای تحصیلی: فعال یا غیر فعال"، دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
- مهدی زاده، م،. ممدوحی، ا.ر و فلاح زواره، م. (1392) "یک مدل انتخاب شیوه سفرهای تحصیلی کودکان دبستانی بر اساس متغیرهای فرهنگی (مطالعه موردی شهر رشت)"، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک، تهران.
- Ajzen, I. (1991) "The theory of planned behavior", Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50, No. 2, pp. 179-211.
- Carey, G. (1998) "Multivariate analysis of variance (MANOVA): I. Theory. Colorado. edu. University of Colorado Boulder.
- Diguiseppi, C., Roberts, I. and Leah, L. (1997) "Influence of changing travel patterns on child death rates from injury: trend analysis", Bio-Medical Journal; 314:710.
- Elias, W. and Shiftan, Y. (2012) "The influence of individual’s risk perception and attitudes on travel behavior". Transportation Research Part A: Policy and Practice, Vol. 46, No. 8, pp. 1241-1251.
- ERSO European Road Safety Observatory )2008( “Annual Statistical Report”, www.erso.eu.
- Fyhri, A. and Hjorthol, R. (2009) "Children’s independent mobility to school, friends and leisure activities", Journal of Transport Geography, No. 17, pp. 377–384. 
- Goeverden, C. D. and de Boer, E. (2013) "School travel behaviour in the Netherlands and Flanders". Transport Policy, No. 26, pp. 73-84.
- Hatamzadeh, Y., Habibian, M. and Khodaii, A. (2014) "Walking behavior in different trip purposes". Transportation Research Board 93rd Annual Meeting, Washington, D.C.
- Iversen, H. H. (2004) "Risk behaviour in traffic: a study investigating relationships between attitudes, personality, stress and behaviour". Trondheim, Norway, Doctoral Thesis 2004, Norwegian University of Science and Technology, p. 143.
- Jolliffe, I. "Principal component analysis", 2nd ed. (2002), NY: Springer Series in Statistics.
- Kamargianni, M. and Polydoropoulou, A. (2013) "Hybrid choice model to investigate effects of teenagers' attitudes toward walking and cycling on mode choice behavior", Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2382, No. 1, pp. 151-161.
- Louviere, J. J., Hensher, D. A., Swait, J. D. and Adamowicz, W. (2000) "Stated choice methods: analysis and applications", Cambridge University Press.

- McMillan, T.E. (2005). "Urban form and a child’s trip to school: The current literature and a framework for future research". Journal of Planning Literature, Vol.19, No. 4, pp. 440–456.
- McMillan, T.E., Day, K., Boarnet, M., Alfonzo, M. and Anderson, C. (2006) "Johnny walks to schooldoes Jane? Sex differences in children's active travel to school", Children Youth and Environments, Vol. 16, No. 1, pp. 75-89
- McMillan, T.E. (2007) "The relative influence of urban form on a child’s travel mode to school". Transportation Research Part A, Vol. 41, No. 1, pp. 69–79.
- Moen, B.E. (2008) "Risk perception, priority of safety, and demand for risk mitigation in transport". Trondheim, Norway, Doctoral Thesis, Norwegian Universityof Science and Technology, p. 110.
- Nevelsteen, K., Steenberghen, T., Rompaey, A.V. and Uyttersprot, L. (2012) "Controlling factors of the parental safety perception on children's travel mode choice", Accident Analysis and Prevention, No. 45, pp. 39-49.
- Nyland, L. G. (1993) "Risk perception in Brazil and Sweden, Stockholm School of Economics", Center for Risk Research.
- Prezza, M., Alparone, F.R., Cristallo, C. and Luigi, S. (2005) "Parental perception of social risk and of positive potentiality of outdoor autonomy for children: The development of two instruments". Journal of Environmental Psychology, Vol. 25, No. 4, pp. 437-453.
- Rundmo, T., Nordfjaern, T., Iversen, H., Oltedal, S. and Jorgensen, S. (2011) "The role of risk perception and other risk-related judgements in transportation mode use". Safety Science, Vol. 49, No. 2, pp. 226- 235.
- Seraj, S., Sidhathan, R., Bhat, C. R., Pendyala, R.M. and Goulias, K. G. (2012) "Parental attitudes toward children walking and bicycling to school". Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Vol. 2323, No. 1, pp. 46-55.
- Shokoohi, R., Hanif, N. R. and Melasutra, D. )2012( "Influence of the socio-economic factors on children's school travel". Procedia Social and Behavioral Sciences, No. 50, pp. 135-147.
- Train, K. (2003) "Discrete choice methods with simulation", Cambridge University Press.
- Zwerts, E. and Wets, G. (2006) "Children’s travel behavior: a world of difference". Presented at the 85th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, D.C.