سنجش عدم‌قطعیت تقاضای سفر با ‌شبیه‌سازی مونت‌کارلو و بررسی تاثیر مولدهای تصادفی‌گون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی عمران

چکیده

انجام نشدن مطالعات عدم قطعیت در برآورد تقاضای سفر، باعث روبرآورد شدن تقاضا و زیان‌ده شدن برخی پروژه‌های زیربنایی حمل-ونقل شده است. سرمایه‌گذاری روی زیرساخت‌هایی با بازدهی اقتصادهی کمتر اما مطمئنتر (ریسک کمتر)، موردتوجه می‌باشد. شبیه‌سازی مونت کارلو، یکی از رایجترین روش‌ها برای بررسی عدم قطعیت و تحلیل حساسیت است. یکی از پایه‌های اصلی مونت کارلو، به کارگیری مولدهای تصادفی مناسب برای تولید اعداد تصادفی با یکنواختی بالا است. اما یکنواختی اعداد تصادفی تولیدشده توسط مولدهای شبه تصادفی، ممکن است گاهی خوب و گاهی ضعیف باشد. اما مولدهای تصادفی‌گون سعی در تولید دنباله اعداد تصادفی قطعی با یکنواختی بیشتر و در نتیجه پرکردن بهتر ابرمکعب واحد دارند. لذا ضرورت دارد عدم قطعیت مدل‌های تقاضای سفر و تاثیر مولدهای اعداد تصادفی بررسی شود. این مقاله به دنبال سه هدف اصلی است: 1- میزان عدم قطعیت مدل‌های تقاضا (تولید و جذب) سفر را بسنجد؛ 2- با استفاده از تحلیل حساسیت، متغیرهای ورودی که بیشترین نقش را در عدم قطعیت مدل‌ها دارند، رتبه‌بندی کند؛ و 3- تاثیر مولدهای شبه تصادفی و تصادفی-گون را بر عدم قطعیت بررسی کند. نتایج پژوهش نشان داد مدل تولید و جذب سفر عدم قطعیت ورودی‌ها را کاهش می دهد و عدم قطعیت مدل‌های جذب بیشتر از مدل‌های تولید است. مولد شبه تصادفی ابرمکعب لاتین و مولد تصادفی‌گون هالتون، پایداری بیشتری دارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 04 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 10 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 12 دی 1399