تأثیر الیاف بازالت و پلی پروپیلن بر مقاومت فشاری محدود نشده خاک رسی ثبیت شده با سیمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه عمران، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار، گروه عمران، ، واحد گنبد کاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبد کاووس، ایران

چکیده

استفاده از الیاف در خاک فرصت‌های جدیدی را برای بهبود خصوصیات شکل‌پذیری و مقاومتی خاک‌های ضعیف و نرم فراهم می‌کند. هدف اصلی از این تحقیق، بررسی تأثیر زمان عمل‌آوری، میزان رطوبت اولیه و درصد الیاف پلی‌پروپیلن (PPF) یا الیاف بازالت (BF) با یا بدون افزودن سیمان بر مقاومت فشاری محدودنشده (UCS) خاک رس است. نسبت‌های مختلفی از PPF یا BF با یا بدون سیمان به خاک رس اضافه شده و تأثیر آنها بر UCS مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزودن سیمان، PPF یا BF به خاک باعث افزایش قابل توجه مقاومت می شود. این افزایش برای تثبیت با سیمان برابر با 144 درصد، و همچنین برای تسلیح با الیاف PPF و BF به ترتیب برابر با 120 و 72 درصد بدست آمد، همچنین مشاهده شد مقاومت نمونه‌های تقویت‌شده با PPF برای یک درصد خاص از الیاف، در حدود 5 برابر بیشتر از نمونه‌های تقویت‌شده با BF است. با افزایش مقدار سیمان و زمان عمل‌آوری، مقاومت نمونه‌ها منجر به افزایش این مقاومت تا حدود 80 درصد گردید. با این حال، کرنش محوری در لحظه گسیختگی برای نمونه‌های تثبیت‌شده با سیمان با افزایش زمان عمل‌آوری به میزان 26 درصد کاهش یافت. علاوه بر این، ترکیب PPF یا BF با سیمان موجب افزایش بیشتر مقاومت تک‌محوری نسبت به حالت‌های جداگانه الیاف و سیمان تا 7 درصد گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 05 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 01 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 02 دی 1399