روش پیش بینی هزینه های متوفیات تصادفات ترافیکی در ایران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودسر و املش

2 دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس و رییس پژوهشگاه حمل و نقل پارسه

3 دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تربیت مدرس

4 گروه عمران، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خوارزمی، کرج

چکیده

از تولید ناخالص ملی همه کشورها، صرف هزینههای مستقیم و غیرمستقیم تصادفات میشود. هدف از انجام تحقیق حاضر، ارائه مدل پیشبینی هزینههای تصادفات منجر به فوت است. در این تحقیق با استفاده از شیوههای دیات دادگاه و تولید از دست رفته، هزینه هر فوت تعیین شده و با استفاده از الگوی سری زمانی 12 ( ARIMA(3,0,0)(1,0,0 (، تعداد فوتیها پیشبینی میشود که با ادغام سری زمانی و روشهای برآورد هزینه میتوان میزان اتلاف تولید ناخالص ملی را محاسبه کرد و در نهایت، مقایسه میان دو روش پیشبینی- برآورد را تحقق بخشید. به بیان دیگر، روش مورد استفاده در تحقیق روشی آماری- اقتصادی است که ارائه روش پیشبینی- برآورد هزینه و مقایسه دقّت برآورد میان مدلها از نوآوریهای تحقیق محسوب میشود. طبق نتایج به دست آمده از روش دیات دادگاه در سالهای 2933 الی 2932 ، ابتدا روندی نزولی، سپس صعودی از تولید ناخالص ملی، صرف هزینههای فوتی تصادفات شده است و در ادامه، بر اساس روش تولید از دست رفته، روند نزولی مشاهده شد. در نهایت و با مقایسه میان دو شیوه بکار رفته و نتیجهگیریها میتوان استدلال نمود که روش دیات به دلیل ثابت بودن مقدار هزینه، روند غیریکنواخت داشته که این حالت از دقّت برآورد روش میکاهد، در حالی که روش تولید از دست رفته، کاهش منطقی میزان اتلاف را متناسب با هزینه هر فوت تعیین شده و با استفاده از الگوی سری زمانی ) ادغام سری زمانی و رو شهای برآورد هزینه می توان میزان اتلاف تولید ناخالص ملی را محاسبه کرد و در نهایت، مقایسه میان دو روش پی شبینی- برآورد را تحقق بخشید. به بیان دیگر، روش مورد استفاده در تحقیق روشی آماری- اقتصادی است که ارائه روش پی شبینی- برآورد هزینه و مقایسه دقت برآورد میان مد لها از نوآور یهای تحقیق محسوب می شود. طبق نتایج به دست آمده از روش دیات دادگاه در سا لهای 9831 الی 1931 ، ابتدا روندی نزولی، سپس صعودی از تولید ناخالص ملی، صرف هزین ههای فوتی تصادفات شده است و در ادامه، بر اساس روش تولید از دست رفته، روند نزولی مشاهده شد. در نهایت و با مقایسه میان دو شیوه بکار رفته و نتیج هگیر یها می توان استدلال نمود که روش دیات به دلیل ثابت بودن مقدار هزینه، روند غیریکنواخت داشته که این حالت از دقّت برآورد روش می کاهد، در حالی که روش تولید از دست رفته، کاهش منطقی میزان اتلاف را متناسب با کاهش تعداد فوت یها نشان م یدهد.

کلیدواژه‌ها


- آیتی، اسماعیل ) 1388 (. "هزینه تصادفات )تئوری و کاربرد(".
وزارت راه و ترابری، پژوهشکده حمل ونقل.
- رحیمی، امیرمسعود، کاظمی، مجتبی و موقری، هادی "طراحی
مدل پیش بینی تعداد مجروحین و مصدومین تصادفات برون شهری
ایران"، سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای،
اردیبهشت 91 ، دانشگاه تهران، تهران. ایران.
- زاهد، فاطمه و رضایی ارجرودی، علی ) 1385 ( "برآورد هزینه
خارجی بخش جاده ای کشور بر محیط زیست اجتماعی )با تاکید
بر تصادفات جاده ای("، مجله علوم و تکنولوژی محیط زیست،
دوره هشتم، شماره 85 ، ص. 35 - 52 .
- سازمان راهداری کشور ) 1390 ( "سالنامه آماری"، سازمان
راهداری و حمل و نقل جاده ای.
- مهیاری لیلمی، فرهاد و قربانی، مهیار ) 1385 ( "گزارش جهانی
در خصوص پیشگیری از صدمات ناشی از تصادفات جاده ای"،
وزارت راه و ترابری، معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری،
پژوهشکده حمل و نقل.
- نیرومند، حسینعلی ) 1376 ( "تحلیل سریهای زمانی؛ روش های
یک متغیری و چند متغیری"، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- نیرومند، حسینعلی ) 1384 ( "جزیه و تحلیل سریهای زمانی"،
چاپ سوم، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- نیک منش، محمود ) 1390 (. "مدلسازی بارندگی ماهانه مناطق
سعادت شهر و ارسنجان در استان فارس با استفاده از تئوری
موجک و مقایسه آن با سری های زمانی"، یازدهمین سمینار
سراسری آبیاری و کاهش تبخیر. کرمان: دانشگاه شهید باهنر
کرمان.
- Abouzahar, C .(1999) "Disability adjusted life years
(DALYs) and reproductive health: A critical analysis",
Reproductive Health Matters. Vol 7. No.14, pp.
118-129.
- Anand, S, and Hanson, K. (1997)"Disability-adjusted
life years: a critical review". Journal of Health
Economics", Vol. 16, pp. 685-702.
- Ayati, E. (2002) "The cost of traffic accidents in
Iran".Mashhad, Iran: Ferdowsi University Press.
- Bahadorimonfared, A., Soori, H., Mehrabi, Y.,
Delpisheh, A., Esmaili, A. and Salehi, M. (2013)
"Trends of fatal road traffic injuries in Iran (2004–
2011)", Public Library of Science, Vol.8, Issue.5,
p.65198.
- Barker, C. and Green, A. (1997)."Opening the debate
on DALYs". Health Policy and Planing, Vol.11,
No.2, pp.179-183
- Cleveland, W. S. (1979) "Robust locally weighted
regression and smoothing scatter plots". Journal of
the American Statistical Association, 74, pp. 829-836.
- Cryer, J. D. and Chan, K. S. (2008)."Time series
analysis with applications in R", 2nd ed. Springer.
- Elvik, R. (2000)."How much do road accidents cost
the national economy? ", Accident Analysis and Prevention,
32, pp. 849–851.
- Elvik, R. (1995) "An analysis of official economic
valuations of traffic accident fatalities in 20 motorized
countries". Accident Analysis and Prevention,
27, pp. 237-247.
- Hultkrantz, L. and Svensson, M. (2012) "The value
of a statistical life in Sweden: A review of the empirical",
Health Policy 108, pp. 302– 310.
- Ihaka, R.and Gentleman, R. (1996) "R: a language
for data analysis and graphics". Journal of Computational
and Graphical Statistics, 5, pp. 299-314.
- Murray, C. (2012) "Disability-adjusted life years
(DALYs) for 291 diseases and injuries in 21 regions,
1990–2010: a systematic analysis for the Global Burden
of Disease Study 2010." Lancet 380, pp. 2197–
223.
- Ohakwe, J., Iwueze, I. S. and Chikezie, D. C. (2011)
"Analysis of road traffic accident in Nigeria; a case
study of Obinze/ Nekede/ Iheagwa Road in Imo state,
southeastern, Nigeria". Asian Journal of Applied Sciences,
4(2), pp. 166- 175.
- Qian, G. and Zhao, X. (2007) "On time series model
selection involving many candidate ARMA models".,
Computational Statistics and Data Analysis, 51, pp.
6180-6196.
- Al-Masaeid, H., Al-Mashakbeh, A..and Qudah, A.
(1999) "Economic costs of traffic accidents in Jordan".
Accident Analysis and Prevention , 31, pp.
347–357.
- Shumway, R. H. and Stoffer, D. S. (2006) "Time
series analysis and its applications with R examples",
2nd ed. , Springer.
- Towhidpour , R. and . Amiruddin, I. (2011) "Socio-
economic Consequences of Traffic Accidents in
Iran". Australian Journal of Basic and Applied Sciences,
Issue 5, No. 9, pp. 897-901.
- Vasconcellos, E. (1995) "Reassessing traffic accidents
in developing countries",Transport Policy, Volume
2, Issue 4, pp. 263-269.
- Vos, T., Lopez, A., Salomon, J. and.Ezzati, M.
(2001) "National burden of disease studies: a practical
guide", Edition 2.0. Global Program on Evidence
for Health Policy, Geneva.
- World Bank (1993) "World development report:
1993: Investing in health", New York: Oxford University
Press.
- WHO (2013) "Global status report on road safety
2013: supporting a decade of action", Geneva: WHO
Press.