ارائه مدل تصادفات رمپ فرودگاه و راهکارهای کاهش آن (مطالعه موردی: فرودگاه مهرآباد تهران)

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

همه روزه حوادث و تصادفات فراوانی در بخش های مختلف حمل و نقلی اتفاق می افتد که هزینه های گزافی برجای می گذارد. در صنعت هوانوردی به علت پرهزینه بودن امکانات و تجهیزات، هزینه های ناشی از تصادفات بسیار چشمگیرتر خواهد بود. بیش از پنجاه در صدِ تصادفات هوانوردی، حوادث رمپ فرودگاه هاست که توسط عوامل مختلف )که خطای انسانی علت اصلی آن هاست(، رخ می دهد. هدف از این پژوهش ارائه مدلی است که میزان تصادفاتِ رمپ فرودگاه را در سال های طرح پیش بینی نماید و میزان اثرگذاری هر عامل در بروز تصادفات را نشان دهد تا بتوان در راستای آن عوامل پیشگیرانه ای به منظور کاهش و حداقل نمودن میزان تصادفات اتخاذ نمود. مطالع ه موردی بر اساس داده های آماری فرودگاه مهرآباد در بین سال های 1386 تا 1389 صورت گرفته است و به طور کلی، از مدلِ شبکه عصبی و مدلِ رگرسیون فازی استفاده شده است. مدل ها کالیبره شده و تحلیل می شوند و در نهایت دو متغیر "تعداد هواپیماهای کوچک" و "متوسط عمر هواپیماها" به ترتیب با ضرایبِ اهمیتِ 34 / 0 و 29 / 0 به عنوان مهم ترین عوامل دخیل در بروز حوادث شناسایی گردید و راهکارهای پیشگیرانه در این رابطه مطرح می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Offering Airport Ramp Accidents Model and Strategies for its Reduction (Case Study: Mehrabad Airport, Tehran)

نویسندگان [English]

  • Ali Zanguei
  • Abdolreza Sheikholeslami
چکیده [English]

All-day events and accidents occur frequently in various parts of transport that it has a high cost. In the aviation industry due to expensive facilities and equipment, costs arising from accidents would be highly salient. Over fifty percent of aviation accidents, incidents of airport ramp by various factors is occurs (which is the main cause of human error). The purpose of this study is to provide a model to predict project in Airport Ramp Accidents and the impact of each factor in the accident show to preventative work to be done to reduce and minimize accidents. The case study is based on data from the years 1386 to 1389 are in the airport and the general, neural network and fuzzy regression model have been used. The models are calibrated and analyze and the two variables "number of small aircraft" and "average age of planes," ", respectively, with coefficients of 0.34 and 0.29 were identified as major contributing factors in accidents and preventive strategies in this regard arises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Safety in airport ramp
  • airport ramp accidents and problems
  • identifying risk factors in accidents and accidents at the ramp area
  • reduce the number of accidents at the airport ramp
- اصفهانی، ا. ) 1388 ( "آموزش و ایمنی رمپ"، نگاه برتر، نشریه
تخصصی ایمنی هواپیمایی آسمان، شماره 21 ، شهریور ماه 1388 .
- شیخ الاسلامی، عبدالرضا، سقایتی، مجید و نیکرام، الهام
) 1388 ( "بررسی نقش آموزش مسائل ایمنی در کاهش هزین ههای
عملکردی حمل و نقل هوایی"، اولین همایش مدیریت حمل و
نقل هوایی، 1388 .
- کاشانیان، ح. ) 1390 ( "سهم آموزش در ایمنی"، نگاه برتر، نشریه
تخصصی ایمنی هواپیمایی آسمان، شماره 32 ، خرداد ماه 1390
-Aaronson, J. (2004) “ACI survey on apron incidents/
accidents 2004”, Published by ACI World Headquarters,
Airport Council International, December 2005.
-ACRP (2011) “Ramp safety practices”, SYNTHESIS
29, Transportation Research Board of the National
Academies, Metropolitan Washington Airports
Authority.
-Chamberlin, Roy, Drew, Charles, Patten, Marcia
and Maters, Robert (2004) “Ramp safety”, United
Kingdom Flight Safety Committee, issue NO.8, June
2004.
-Duffy, T. (2007) “Smart solutions for airport capacity
and efficient ramp management”, Safe Gate
Airport Systems, FAA/NASA/Industry Airport Planning,
13 September 2007.