مدل پراکنش آلاینده‌ها با ترکیب منابع انتشار حمل و نقلی با استفاده از مدل IVE-ADMS برای راه‌ها و پایانه‌ها و مدل ICAO-ADMS برای فرودگاه‌ها – مطالعه موردی: کلانشهر تهران

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سمنان

2 دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

با توجه به اینکه سهم حمل و نقل در تولید و نشر آلاینده‌های هوا، از دیگر منابع انتشار در شهرها بیشتر است، لذا این موضوع، شناسایی دقیق این منابع انتشار را برای مدیران شهری حائز اهمیت کرده است. در این مقاله به مطالعه اثر ترکیبی انتشار منابع آلایندگی ناشی از حمل و نقل در مطالعه موردی بخشی از منطقه 9 و قسمتی از منطقه 21 کلانشهر تهران پرداخته می‌شود. بطوریکه فوردگاه مهرآباد بعنوان منبع انتشار حجمی، پایانه مسافربری بعنوان منبع انتشار سطحی و راه‌های این منطقه بعنوان منبع انتشار خطی در نظر گرفته شده‌اند. برای این مطالعه ابتدا ضرائب انتشار برای فرودگاه مهرآباد با استفاده از روش پیشنهادی ICAO بدست آمده است. برای مدلسازی پخش آلاینده‌ها در خیابان‌ها و پایانه غرب، ابتدا ضرائب انتشار با استفاده از مدل IVE بدست آمده است که این مدل برای ایران با چرخه رانندگی بدست آمده توسعه داده شده است. در ادامه با ضرائب انتشار بدست آمده برای فرودگاه، پایانه و راه‌های موردنظر، مدل پراکنش آلاینده‌ها با استفاده از سیستم مدلسازی پراکنش آلاینده‌های هوا (ADMS) بصورت ترکیب منابع انتشار بدست آمده است. در مجموع این مقاله با دو روش ترکیبی IVE-ADMS برای راه‌های و پایانه‌ها و نیز مدل ICAO-ADMS برای فرودگاه‌ها به مدلسازی می‌پردازد. نتایج نشان داد که نشر آلاینده SOX بصورت غالب در فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاده است. همچنین نشر انواع آلاینده‌ها در محدوده مورد مطالعه و تاثیر 24 ساعته آن بر مناطق اطراف با مختصات جغرافیایی آن نمایش داده شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 14 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 23 تیر 1399