تحلیل قابلیت اطمینان برد کنترل‌کننده‌ی سیگنال در سیستم علائم راه آهن با استفاده از روش بلاک دیاگرام و افزونگی سخت افزاری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 کارشنانس ارشد کنترل و علائم دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار گروه کنترل و علائم، دانشکده مهندسی راه آهن ، دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده

در سیستم علائم راه آهن ، ایمنی سیستم به حفاظت از تلفات خطرناک و زیان‌های اقتصادی اشاره دارد. ارتباط سیستم اینترلاکینگ با تجهیزات کنار خط از قبیل سیگنال، ماشین سوزن، مدارات راه و ... از طریق سیستم کنترل کننده‌ی تجهیزات انجام می‌شود. از آنجاکه ارسال و دیافت دیتا از تجهیزات کنارخط از طریق این سیستم که به عنوان واسطی حیاتی بین سیستم اینترلاکینگ و تجهیزات کنارخط عمل می‌کند است ؛ لذا بررسی وضعیت و صحت کارکرد هرکدام باید بصورت لحظه ای انجام پذیرد؛ بنابراین بررسی ایمنی و قابلیت اطمینان این سیستم تحت تمامی شرایط بسیار حائض اهمیت است. معمولاً این برد‌ها از جمله برد کنترل‌کننده‌ی سیگنال در برابر خرابی تحمل‌پذیر ساخته می‌شوند. با توجه به اینکه محاسبات قابلیت اطمینان و ایمنی در عمل نیازمند تست‌های آزمایشگاهی و میدانی است و هزینه‌ی بسیار بالایی را شامل می‌شود بنابراین باید این‌کار با مدل‌سازی، شبیه‌سازی و استفاده از روش‌های عددی و تحلیلی انجام پذیرد. در این مقاله در ابتدا به معرفی سیستم OCS و سپس برد کنترل‌کننده‌ی سیگنال پرداخته می‌شود، در ادامه به معرفی قابلیت اطمینان پرداخته شده و کمیت‌های مربوط به آن معرفی می‌گردد. سپس قابلیت اطمینان برد کنترل‌کننده‌ی سیگنال را با استفاده از بلاک دیاگرام سیستم و شبیه‌سازی با نرم افزار Matlab بدست آورده و در ادامه با استفاده از افزونگی سخت افزاری به بررسی دقیق‌تر قابلیت اطمینان پرداخته می‌شود؛ در انتها نیز به نتیجه‌گیری و ارائه‌ی پیشنهادات در زمینه‌ی مربوطه پرداخته خواهد شد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1399
  • تاریخ دریافت: 04 اردیبهشت 1398
  • تاریخ بازنگری: 10 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 11 تیر 1399