موضوعات = پل
تخصیص بهینه تعمیرات و نگهداری پلهای استان مازندران در شرایط محدودیت بودجه با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 10، شماره 2، دی 1397، صفحه 199-211

محمدجواد طاهری امیری؛ فرشید رضا حقیقی؛ علی رحمانی فیروزجائی؛ میلاد همتیان؛ مائده جواهری بارفروشی