کلیدواژه‌ها = ایمنی ترافیک
ارزیابی مولفه های موثر بر ارتقای فرهنگ ایمنی ترافیک وکاهش تلفات با موتورسیکلت

دوره 11، شماره 3، فروردین 1399، صفحه 649-663

10.22119/jte.2020.80147

محمد رضا مهماندار؛ محمد آریانا؛ توفیق مبادری؛ احسان خلیلی