کلیدواژه‌ها = مخلوط آسفالتی گرم
ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم

دوره 9، ویژه نامه روسازی، بهمن 1396، صفحه 27-42

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ ایمان امیری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


بررسی و مقایسه اثر آمیخته SBR\PS و SBS بر خستگی مخلوطهای آسفالتی

دوره 9، ویژه نامه روسازی، بهمن 1396، صفحه 105-119

سید فرهاد چاوشیان نائینی؛ محمود عامری


بررسی اثر افزودنی نانورس‌ بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی از طریق تحلیل ضریب آسیب معادل

دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 641-652

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ حامد روح الامینی؛ کیوان بمانا


ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس

دوره 6، شماره 4، تیر 1394، صفحه 613-626

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ حامد روح الامینی؛ کیوان بمانا