کلیدواژه‌ها = انتخاب وسیله
مدل سازی انتخاب وسیله سفر در واکنش همزمان به سیاستهای قیمت‌گذاری محدوده مرکزی و بهبود حمل‌ونقل همگانی در هدف سفر اجباری و اختیاری (مطالعه موردی شهر اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

حسین حق شناس؛ محسن ابوطالبی اصفهانی؛ میلاد نوری


قیمت‌گذاری ساعت‌مبنا و دوره‌مبنای محدوده طرح ترافیک، مورد انتخاب وسیله شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22119/jte.2022.285329.2532

امیر رضا ممدوحی؛ حمید رضائی؛ الناز ایرانژاد؛ آرمان صفارزاده؛ محمدحسین عباسی