نویسنده = محمد مهدی خبیری
بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1398

محمدمهدی خبیری؛ مرتضی ذات اکرم؛ محمدحسن میرابی مقدم


اثر درصد آمیخته‌ی ماسه وسیمان در عملکرد آسفالت متخلخل نیمه صلب با دانه-بندی مختلف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1401

10.22119/jte.2022.293451.2541

زهره غفوری فرد؛ محمدمهدی خبیری


ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی

دوره 10، شماره 4، تیر 1398، صفحه 987-1002

محمود عامری؛ مهدی امیری هرمزکی؛ مصطفی وامق؛ محمدمهدی خبیری


بررسی آزمایشگاهی و تحلیل آماری اثر آلاینده‌ها بر مقاومت لغزندگی روسازی آسفالتی

دوره 8، شماره 4، تیر 1396، صفحه 589-602

مرتضی ذات اکرم؛ محمدمهدی خبیری؛ محمدحسن میرابی مقدم


ارزیابی آزمایشگاهی روشهای مقابله با پدیده عریان شدگی در مخلوط‌های آسفالتی گرم

دوره 7، شماره 4، تیر 1395، صفحه 679-688

حامد خانی سانیج؛ محمد مهدی خبیری؛ رضا اسمعیلی