نویسنده = وامق، مصطفی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی عملکرد مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم (WMA) با مواد افزودنی‌های گرم آلی و شیمیایی

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 987-1002

محمود عامری؛ مهدی امیری هرمزکی؛ مصطفی وامق؛ محمدمهدی خبیری


2. ارزیابی عملکرد حساسیت رطوبتی مخلوط‌های آسفالتی حاوی ایوانیک و زایکوترم

دوره 9، ویژه نامه روسازی، زمستان 1396، صفحه 27-42

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ ایمان امیری؛ سید فرهاد چاوشیان نائینی


3. بررسی اثر افزودنی نانورس‌ بر رفتار خستگی مخلوطهای آسفالتی از طریق تحلیل ضریب آسیب معادل

دوره 7، شماره 4، تابستان 1395، صفحه 641-652

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ حامد روح الامینی؛ کیوان بمانا


4. ارزیابی حساسیت رطوبتی در مخلوط های آسفالتی گرم ) )HMA حاوی نانو رس

دوره 6، شماره 4، تابستان 1394، صفحه 613-626

محمود عامری؛ مصطفی وامق؛ حامد روح الامینی؛ کیوان بمانا