نویسنده = قاسم زاده خشکرودی، علی
تعداد مقالات: 2
1. استفاده از مدل‌‌های اقتصاد‌‌سنجی فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفار زاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی


2. استفاده از مدل‌‌ تاخیر فضایی در پیش‌بینی نرخ تصادفات راه

دوره 6، شماره 3، بهار 1394، صفحه 383-396

امین میرزا بروجردیان؛ محمود صفارزاده؛ علی قاسم زاده خشکرودی