نویسنده = علینقیان، مهدی
تعداد مقالات: 3
1. رویکرد استوار سناریو محور برای مساله مسیریابی وسایط نقلیه تحت شرایط رقابتی با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی بهبودیافته

دوره 10، شماره 4، تابستان 1398، صفحه 887-908

علیرضا سلامت بخش ورجوی؛ رضا توکلی مقدم؛ مهدی علینقیان؛ اسماعیل نجفی


3. مسأله مسیریابی کمان ظرفیتدار با تقاضای فازی به همراه مطالعه موردی

دوره 7، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 277-296

مهدی علینقیان؛ محمدسعید صباغ؛ عرفان بابایی تیرکلایی