نویسنده = رحیم علی عباس پور
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شباهت هندسی داده های مکانی داوطلبانه در شبکه معابر درون شهری

دوره 10، شماره 2، زمستان 1397، صفحه 357-370

علیرضا چهرقان؛ رحیم علی عباس پور


2. امدادرسانی زمان‌مند بر اساس جستجوی فراکتال

دوره 9، شماره 3، بهار 1397، صفحه 393-411

علی اصغر حیدری؛ رحیم علی عباسپور